Triathlon Świętokrzyski

Regulamin sztafety

Regulamin Wtórpol Traithlon Skarżysko-Kamienna Sztafety

Dystans:
Pływanie (1,5 km – dystans olimpijski; 0,75 km – dystans sprinterski),
Kolarstwo (40 km – dystans olimpijski; 20 km – dystans sprinterski),
Bieganie (10 km – dystans olimpijski; 5 km– sprinterski).

I. Organizatorzy

Karol Mochocki
Tomasz Wąsowski
Gerard Magdziarz

II. Cel

 1. Upowszechnienie Triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców skarżyska kamiennej i okolic.
 3. Promocja miasta, powiatu i regionu świętokrzyskiego
 4. Integracja osób aktywnych ruchowo.

III. Termin i miejsce

Wtórpol triathlon skarżysko-kamienna odbędzie się w dniu 07.07.2019r. Start, meta i znajdować się będą nad zalewem rejowskim na terenie ośrodka wypoczynkowego rejów. Strefa zmian znajdować się będzie na ul. Wioślarskiej w okolicy zalewu rejowskiego.podczas wtórpol triathlon skarżysko-kamienna odbędą się sztafety triathlonowe na dystansie olimpijskim oraz na dystansie sprinterskim. W wyścigu sztafetowym mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły.

IV. Termin i miejsce

sobota, 06.07.2019r.
15:00 oficjalny objazd trasy kolarskiej
16:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)

niedziela, 07.07.2019
08:00 – 10:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
08:30 – 10:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian
10:00 start wtórpol aquathlon kids
11:00 ceremonia wręczania nagród wtórpol aquathlon kids
11:15 oficjalne otwarcie triathlonu świętokrzyskiego (okolice biura zawodów)
11:20 odprawa techniczna (okolice biura zawodów)
11:50 start dystans sprint (indywidualnie + sztafety)
12:10 start dystans olimpijski (indywidualnie + sztafety)
15:00 – 16:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian
16:00 zamknięcie trasy
16:00 – 16:30 ceremonia wręczania nagród

V. Dystans i trasa

 1. Każdy uczestnik sztafety startuje w jednej konkurencji według następującej kolejności:
  pływanie (1,5 km – dystans olimpijski; 0,75 km – dystans sprinterski),
  Kolarstwo (40 km – dystans olimpijski; 20 km – dystans sprinterski),
  Bieganie (10 km – dystans olimpijski; 5 km– sprinterski).
 2. Start kolejnego zawodnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku rowerowym w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji przez poprzedniego uczestnika i przekazania następnemu zawodnikowi sztafety w strefie zmian chipa do pomiaru czasu (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w etapie rowerowym/ po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip osobie biorącej udział w etapie biegowym).
 3. W sztafecie na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat. W sztafecie na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat.

VI. Biuro zawodów

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie ośrodka wypoczynkowego rejów w skarżysku kamiennej przy ul. Wioślarskiej.
 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 06.06.2019r. W godzinach 16:00–20:00 oraz w dniu zawodów 07.07.2019r. W godzinach 8:00–10:00.
 3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz oświadczeniem o starcie z własnej woli.

VI. Toalety przenośne

Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

VII. Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową Datasport.

VIII. Klasyfikacje

W wyścigu sztafet prowadzona będzie:

 • klasyfikacja mistrzostw
 • klasyfikacja generalna drużyn żeńskich na dystansie sprinterskim
 • klasyfikacja generalna drużyn męskich na dystansie sprinterskim
 • klasyfikacja generalna drużyn mix ( w sztafecie startują np. Dwie kobiety i mężczyzna lub jedna kobieta i dwóch mężczyzn) na dystansie sprinterskim.
 • klasyfikacja mistrzostw samorządowców na dystansie sprinterskim.
 • klasyfikacja generalna drużyn żeńskich na dystansie olimpijskim
 • klasyfikacja generalna drużyn męskich na dystansie olimpijskim
 • klasyfikacja generalna drużyn mix ( w sztafecie startują np. Dwie kobiety i mężczyzna lub jedna kobieta i dwóch mężczyzn) na dystansie olimpijskim

IX. Nagrody

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą sztafetę wtórpol triathlon skarżysko-kamienna, otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.
Zdobywcy miejsc i-iii w klasyfikacji generalnej sztafet żeńskich , męskich i mix otrzymają okolicznościowe puchary. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie kategoriach.

IX. Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie olimpijskim mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
 2. W zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna na dystansie sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają rocznikowo 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli.
  Osoba niepełnoletnia ma również obowiązek przedstawić zgodę rodzica lub innego prawnego opiekuna na start w zawodach Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna . Zgoda dostępna będzie na stronie www.triathlonswietokrzyski.pl
 3. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie.

X. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.wtorpoltriathlon.pl do dnia 28 czerwca 2019r.
 2. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 3. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego.
 4. Istnieje możliwość zgłoszenia się na Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna w dniu zawodów, o ile nie zostanie zamknięta wcześniej lista startowa, ale organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego.
 5. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego. W przeciwnym razie osoba ta zostanie wykreślona z listy startowej.
 6. Sztafetę zgłasza kapitan, który reprezentuje drużynę, a przy zgłoszeniu zaznacza opcję „klasyfikacja sztafet” i wpisuje pozostałych członków sztafety.
 7. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg)
 8. W skład sztafety mogą wejść kobiety i/lub mężczyźni. Dopuszczone będę sztafety mieszane.

X. Wpisowe

 1. Koszt udziału w sztafecie to:
  sztafety na dystansie sprinterskim - 350zł
  sztafety na dystansie olimpijskim - 450zł
 2. Jeśli zawodnik lub zawodniczka nie mają możliwości wystartowania to organizator dopuszcza bezpłatne przepisanie pakietu startowego na inną osobę
  najpóźniej do dnia 01.06.2019r.
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wniesiona opłata nie będzie podlegała zwrotowi.
 3. Organizator wystawia faktury vat wyłącznie na żądanie
 4. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez organizatora zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. W sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dz.u. nr 249, poz. 1661)

X. Pakiet startowy

Pakiet startowy dla sztafet, to 3 pakiety dla zawodników ze startu indywidualnego.

XI. Sztafety rozgrywane w konwencji bez draftingu.

XII. Wyniki.

Oficjalne wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.wtorpoltriathlon.pl

XIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: (dz. U. Z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich Niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza Rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach Handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dz. U. Nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail wtorpoltriathlon@gmail.com z tematem maila „ Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna – reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna będzie ostateczna.

XV. Uwagi końcowe.

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 28.06.2019r. Lub w przypadku wyczerpania limitu uczestników.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w biurze zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma:
  Torbę lub plecak sportowy z logotypem imprezy, koszulka z logiem imprezy,
  Komplet numerów startowych, czepek, napój izotoniczny, baton odżywczy, bon na posiłek regeneracyjny.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie oc.
  Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tą kwestię w gestii uczestników.
 5. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom na mecie strefę regeneracji (basen z zimną wodą) oraz bazę zdrowia (namiot w którym będziemy służyć obstawą fizjoterapeutów 5-6 osób)m.in.:
  A) wykonywanie masaży na potrzebę zawodników przed biegiem i po biegu.
  B) jeśli będzie taka potrzeba świadczenie usług z zakresu terapii manualnej i kinezyterapii.
  C) na potrzeby zawodników pokażemy jak należy się prawidłowo rozciągać oraz wzmacniać organizm.
  D) ćwiczenia na matach, piłkach, z taśmami etc.
  E) kinezjotaping ( wedle potrzeb zawodników).
  F) bezpłatne porady fizjoterapeutyczne.
 9. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 11. W Wtórpol Triathlon Skarżysko-Kamienna nie będą wymagane licencje pztri.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmianyformuły zawodów.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Zaleca się aby przed przystąpieniem do rywalizacji każdy zawodnik we własnym zakresie przebadał swoje zdrowie na brak przeciwskazań do udziału w zawodach triathlonu.
 14. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w biurze zawodów. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 15. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne.

Galeria sponsorska

przejdź do Facebook» Triathlon Świętokrzyski